Wspieramy:

Patronat:

Sponsorzy:
A A A

Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY XIV CHOINKA 4x4

 

1. Informacje ogólne

XIV CHOINKA 4x4 to terenowa impreza sportowo-rekreacyjna dla miłośników pojazdów 4x4. Impreza ma charakter charytatywny – zebranie pieniędzy m. in. na potrzeby wychowanków Domu Dziecka w Kórniku – Bninie i Domu Dziecka w Górze. Celem imprezy jest także integracja środowiska i wspólna zabawa.

 

PODMIOT ORGANIZUJĄCY: Fundacja Choinka 4x4, ul. Bukowska 17/5, 60-809 Poznań, KRS 0000402445.

 

  

2. Termin i miejsce.

XIV CHOINKA 4x4 odbędzie się 2 grudnia 2023 roku. Impreza jest jednodniowa; w okolicach Góry. Miejsce startu zostanie podane wszystkim zapisanym uczestnikom na wskazane przez nich adresy e-mail, będzie też wskazane na stronie www. 

 

3. Darowizna

Każdą załogę prosimy do dokonanie darowizny na cele statutuowe Fundacji w kwocie 300,- złotych. Po zakończeniu imprezy zostanie podana kwota jaką zebrano. Informacja o sposobie wydania zebranych pieniędzy zostanie zamieszczona na stronie internetowej na profilu Facebookowym Choinki 4x4.

 

4. Klasy

Przewidziana jest jedna klasa: Turystyczna. 

 

5. Trasa

Jazda według roadbooka, o ile pogoda pozwoli, trasa będzie przejezdna dla każdego auta ze sprawnymi napędami, choć istnieje niebezpieczeństwo porysowania karoserii. Zadbaliśmy też o terenowe próby przejazdu (poza trasą), zorganizowane w sposób umożliwiający ich ominięcie. Na uczestników czekać będą także konkurencja sportowe oraz zadania do wykonania.

 

6. Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie ustalona na podstawie liczby punktów przyznawanych za terenowe próby przejazdu, zadania i pytania. W przypadku zdobycia równej liczby punktów rozstrzygać będzie konkurs niespodzianka. Załogi nie uczestniczące w danej konkurencji mają przypisany najsłabszy wynik spośród załóg, które do tej konkurencji przystąpiły.

 

7. Nagrody

Nagrody będą losowane spośród załóg, które dotrą na metę, oddadzą kartę otrzymaną na starcie i będą obecne na zakończeniu inprezy. Szczegóły na odprawie.

 

8. Bezpieczeństwo
Mimo dołożenia największych starań nie jesteśmy w stanie zapewnić bezawaryjnej przejezdności trasy, zwłaszcza jeśli nie zezwolą na to warunki pogodowe. Zakazane jest zbaczanie z trasy – w szczególności jazda lasami czy polami. W przypadku nieprzejezdności danego odcinka, należy kierować się do kolejnych punktów roadbooka ogólnodostępnymi drogami publicznymi. Każdy uczestnik jedzie na swoją odpowiedzialność i sam ocenia czy jest w stanie dany odcinek przejechać w bezpieczny sposób, nie uszkadzając samochodu. Podobnie przystąpienie do terenowych prób przejazdu czy przystąpienie do zadań odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika i zależy wyłącznie od jego decyzji. Organizatorzy, Komandor Rajdu ani też Koordynator nie ponoszą w związku z tym żadnej odpowiedzialności. Każdy uczestnik powinien uwzględnić możliwości samochodu i swoje.

 

9. Samochody

Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie samochodem dopuszczonym do ruchu, sprawnym i posiadającym aktualne badania techniczne oraz ubezpieczonym. 

 

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania w samochodzie:

- kamizelek odblaskowych (zaleca się ich używanie podczas imprezy),
- gaśnicy,
- apteczki,
- sprawnych pasów bezpieczeństwa.


Należy pamiętać, że impreza odbywa się między innymi na terenach obfitujących w przeszkody mogące uszkodzić samochód, takie jak m. in. gałęzie, konary, pnie drzew, itp. Uczestnictwo w imprezie odbywa się na wyłączną własną odpowiedzialność każdego z uczestników. Podczas terenowych prób przejazdu zalecane jest używanie kasków.


10. Zapisy
Zapisy na imprezę odbywają się wyłącznie przez stronę internetową 

www.choinka4x4.pl, za pomocą zamieszczonego na niej formularza, który musi zostać wypełniony w całości, a może zostać wysłany po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie uczestnictwa (przyjęcie zgłoszenia), będzie potwierdzone na liście startowej.


11. Prawa i obowiązki

Fundacja Choinka 4x4 zapewnia:
- przygotowanie trasy, roadbooków i terenowych prób przejazdów,

- obsługę sędziowską imprezy,

- ustalenie zasad punktacji, dokonanie przeliczenia i ogłoszenie wyników imprezy,
- przygotowanie i przeprowadzenie zadań,

- przygotowanie techniczne imprezy: startu i mety,

- obsługę uczestników na starcie i mecie,

- wyposażenie samochodów w nalepki, 

- współpracę z Domem Dziecka.

 

 

Fundacja Choinka 4x4 nie bierze odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub życiu uczestników imprezy wynikający lub związany z uczestnictwem w imprezie, a w szczególności z poruszania się pojazdów jak i używania sprzętu.

 

Uczestnicy pod groźbą wykluczenia z imprezy zobowiązani są do:

- przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się samochodami jak i poza nimi,
- nie spożywania alkoholu oraz innych substancji mogących wpłynąć na bezpieczeństwo,

- przestrzegania prawa o ruchu drogowym i innych obowiązujących przepisów,
- używania sprzętu i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem,
- stosowania się do poleceń organizatora i sędziów, 
- oznakowania pojazdu otrzymanymi nalepkami,

- poszanowania środowiska naturalnego oraz cudzej własności, a w tym: nie ścinania i nie niszczenia drzew, pól uprawnych i upraw leśnych,
- poruszania się wyłącznie po wyznaczonej 
trasie, 
- poruszania się w terenie zabudowanym z prędkością nie przekraczającą 40km/h

 

Uczestnicy poruszający się pojazdem stanowią załogę. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność prawną i finansową w przypadku wyrządzenia szkody na mieniu, zdrowiu lub życiu innych uczestników lub osób trzecich. Kierowca jest odpowiedzialny za zapoznanie członków z załogi z Regulaminem, jego przestrzeganie, a także za działania i zaniechania członków załogi.

 

12. Postanowienia końcowe
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą zgłaszali jakichkolwiek roszczeń wobec Fundacji Choinka 4x4, sędziów, a także właścicieli i administratorów udostępnionych terenów.

 

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów zawierających ich wizerunki czy pojazdy, a także na publikowanie ich - w szczególności w sieci Internet, prasie i telewizji.

 

Wszelkie reklamacje należy składać bezpośrednio na imprezie. Decyzje Fundacji Choinka 4x4 są ostateczne i odwołanie od nich nie przysługuje. 

 

Regulamin może zostać zmieniony decyzją Fundacji Choinka 4x4 w każdym czasie, a jego aktualna treść będzie opublikowana na stronie www.choinka4x4.pl

 

Nastawiamy się na lajtową, bezciśnieniową zabawę i integrację.

 

13. Dane osobowe

 

Fundacja Choinka 4x4 jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o wykonanie imprezy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Fundacja Choinka 4x4 przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o realizację umowy, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Choinka 4x4, wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Fundacji Choinka 4x4 polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, osoby realizujące usługi w ramach umowy o imprezę, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Fundację Choinka 4x4 działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Fundacja Choinka 4x4 przetwarza dane osobowe: 
- na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia; 
- na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.